'Beth sy'n Bwysig?'

Landscape.png

'What Matters?' Cymbrogi Companions, an Educators Journey 
‘Take a journey towards a more sustainable future.’

Develop your knowledge of the Core Four (Sustainability, Well-being, Creativity, Collaboration) through an immersive 4 Stage Journey. Reflect upon the question ‘What Matters?' and take a decisive step towards becoming a Changemaker within your own world. 

"Rhywfaint o gyngor a thechnegau meddylgar ac ymarferol iawn y gellir eu gweithredu'n hawdd yn fy mywyd a'm trefn feunyddiol."

IMG_1796.PNG.png

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar daith ddysgu trwy brofiad a dod yn Gymbrogi Companions.

Rydym yn dîm o ymarferwyr ac addysgwyr blaenllaw ym maes cynaliadwyedd, dylunio'r cwricwlwm, creadigrwydd, lles, dysgu cydweithredol ac awyr agored.

Rydym wedi dod ynghyd i ddylunio ystod unigryw o brofiadau ar-lein ac ar y safle i chi sy'n canolbwyntio ar wybodaeth, sgiliau a meddyliau'r 21ain ganrif. Rydyn ni'n eu galw'n Craidd Cymbrogi Pedwar.

Mae ymgysylltiad â Chymro Pedwar Cymbrogi yn rhoi cyfle i chi archwilio, o theori hyd at ymarfer cymhwysol, ystod o sgiliau a chynnwys 'atal y dyfodol' sydd wedi'u cyfeirio'n gadarn tuag at y dyfodol. Byddwch yn gwneud hyn trwy fodiwlau dysgu ar-lein ac ymarfer ar y safle, yn un o'r safleoedd naturiol mwyaf ysbrydoledig yn y wlad - Lawrenny, Sir Benfro.

Gan fynd â'r siwrnai ymhellach, byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â Phrosiect Gweithredu Effaith Gweithredu â chymorth wedi'i gynllunio i gymhwyso'ch dealltwriaeth a'ch sgiliau newydd i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned.

"Mae wedi rhoi gobaith i mi y bydd plant ag anawsterau dysgu tebyg fel fi, yn cael eu clywed a'u derbyn yn yr amgylchedd dysgu."

Rhaglen 2 ddiwrnod o weithgareddau trwy brofiad, ymarferol a chydweithredol ar ein safle Lawrenny (amgylchedd dysgu Covid-Safe). Byddwch yn archwilio ymhellach y Pedwar Craidd gyda'n Hyrwyddwyr a'n prif ymarferwyr, yn datblygu sgiliau 'atal y dyfodol' ac yn cyrchu profiadau unigryw yn amrywio o chwilota am arfordir i weithdai ymarfer lles, adrodd straeon, creadigrwydd a dylunio'r cwricwlwm.

Cam 2

Archwilio

Preswyl ar y Safle

09-06.png

Understand
 Online Modules

Fel rhan o ail ddiwrnod y rhaglen ar y safle byddwch yn dysgu defnyddio Meddwl Dylunio wrth ddatblygu Prosiect Effaith Gweithredu. Yna byddwch chi'n mynd â'r prosiect hwn yn ôl i'ch cymunedau i'w weithredu. Ar draws y cam hwn cewch gefnogaeth tîm Cymbrogi a chyd-gymdeithion.

Cam 3

Gwireddu

Prosiect Gweithredu-Effaith

09-06.png
09-06.png
09-06.png

Mae newyddiaduraeth fyfyriol barhaus yn galluogi cyfranogwyr i gydnabod a bod yn berchen ar y siwrnai y buont arni. Rydym yn annog cyfranogwyr i rannu eu dysgu ag eraill ar draws cymuned Cymbrogi a thu hwnt. Mae hyn yn rhan o'r 'graddio' o'r rhaglen. Ar y cam hwn rydym yn gwahodd ein Cymdeithion i ymuno â ni yn ein Gŵyl Ddysgu Cymbrogi Futures flynyddol ac i fynd â'u dysgu ymhellach trwy raglenni astudio ychwanegol.

Cam 4

Myfyrio

Gwerthuso a Rhannu

01_06.png

'What Matters?' Journey

09-06.png
09-06.png
03_05.png

Taith Dysgu Addysgwyr

09-06.png

Mynediad i 4 Modiwl Craidd hunan-gyflym ac 1 modiwl cydgrynhoi, pob un wedi'i ddylunio a'i hwyluso gan arbenigwr yn y maes.

Trwy bob modiwl archwiliwch theori ac ymarfer maes Gwybodaeth Graidd. Ewch â hyn ymhellach trwy ficro-fodiwlau dewisol cysylltiedig ac adnoddau ychwanegol .  

Mae modiwlau'n defnyddio cyfuniad o gyfarwyddyd fideo, gweithgareddau rhyngweithiol a sesiynau Holi ac Ateb byw gydag arweinydd y modiwl.

Rhaglen 2 ddiwrnod o weithgareddau trwy brofiad, ymarferol a chydweithredol ar ein safle Lawrenny (amgylchedd dysgu Covid-Safe). Byddwch yn archwilio ymhellach y Pedwar Craidd gyda'n Hyrwyddwyr a'n prif ymarferwyr, yn datblygu sgiliau 'atal y dyfodol' ac yn cyrchu profiadau unigryw yn amrywio o chwilota am arfordir i weithdai ymarfer lles, adrodd straeon, creadigrwydd a dylunio'r cwricwlwm.

Mae newyddiaduraeth fyfyriol barhaus yn galluogi cyfranogwyr i gydnabod a bod yn berchen ar y siwrnai y buont arni. Rydym yn annog cyfranogwyr i rannu eu dysgu ag eraill ar draws cymuned Cymbrogi a thu hwnt. Mae hyn yn rhan o'r 'graddio' o'r rhaglen. Ar y cam hwn rydym yn gwahodd ein Cymdeithion i ymuno â ni yn ein Gŵyl Ddysgu Cymbrogi Futures flynyddol ac i fynd â'u dysgu ymhellach trwy raglenni astudio ychwanegol.

Cam 4

Myfyrio

Gwerthuso a Rhannu

09-15.png

Essential Information

When

 

Rolling sign up to the Online component.

 

Onsite Residential Programme: 

Spring 2023
Contact us about our 2023 Spring dates starting March - May

Summer 2023 

Contact us about our 2023 Summer dates June -July.

PLUS - dates on request

09-15.png

Where

 

Online and at our 

inspirational learning site, Cymbrogi HQ, Lawrenny, Pembrokeshire.

01_06.png
09-15.png

What's Included

  • Unlimited access to 5 online self-paced modules

  • Unique and highly personalised 2 day onsite programme of activities guided by our expert Champions

  • All food, drink, materials (Organic, local, sustainable)

  • Online support throughout your Action-Impact Project

  • Onsite accommodation in shared Bell Tents

  • Global networking opportunities 

  • Access to our Festival of Learning

How much?  
£450 per participant.

Group discount available. 
Subsidised places for Pembrokeshire educators.

09-15.png
11-03.png

Cam 1: Deall

Yn berchen ar eich lles

05_06.png

Er mwyn bod yn berchen ar ein lles, mae angen dealltwriaeth integredig sy'n seiliedig ar wyddoniaeth arnom. Dim ond trwy fod yn berchen ar ein lles y gallwn adeiladu dyfodol iach a chynaliadwy i ni'n hunain ac i eraill.

Mae'r modiwl hwn yn rhannu'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn iach, gydag arferion a all eich helpu i feithrin eich lles eich hun.

Arweinydd Modiwl: Shaun Brooking

Cydweithredwr Datblygu: Hyfforddi Shaun Brooking

07_01.png

Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol

Os ydym am gael planed lewyrchus a goroesi fel rhywogaeth, mae angen i ni newid sut rydyn ni'n byw ac yn gweithio. Deall a myfyrio ar pam ei bod yn bwysig meddwl a gweithredu ar hyn nawr, fel dysgwyr, addysgwyr ac arweinwyr.

Arweinydd Modiwl: Dr Verity Jones

Cydweithredwr Datblygu: Sefydliad Ellen MacArthur

08-31.png

Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

Mae creadigrwydd yn allu cynhenid ​​ym mhob un ohonom, ond mae angen ei feithrin yn weithredol. Mae'r modiwl hwn yn archwilio buddion cyflwyno creadigrwydd i'ch arferion a sut y gellir harneisio'ch creadigrwydd eich hun i lunio gallu, gallu ac arferion eraill.

Arweinydd Modiwl: Al Brunker

Cydweithredwr Datblygu: Dewch i Wneud Hyn

02_10.png

Gweithredu Cydweithredol

Yn fwy nag erioed mae'r byd yn gofyn i ni harneisio ein gallu i gydweithredu. Dyma'r unig ffordd rydyn ni'n mynd i'r afael â'r heriau rydyn ni'n eu hwynebu, fel unigolion ac fel cymuned. Mae'r modiwl hwn yn archwilio natur gweithgaredd cydweithredol, sut i ddatblygu eich gallu ar ei gyfer a strategaethau a fydd yn eich helpu i adeiladu perthnasoedd cydweithredol cynaliadwy.

Arweinydd Modiwl: Rob Gratton

Cydweithredwr Datblygu: Dysgu Rhyddhawyd

IMG_1792.PNG.png
Classroom coloured.png

"Rhywfaint o wybodaeth a syniadau craff iawn y gallaf eu hintegreiddio a'u cyflwyno i'm hystafell ddosbarth."

Assets-05.png
Assets-10.png

Mae newyddiaduraeth fyfyriol barhaus trwy gydol Cam 2 a 3 yn arwain at adlewyrchiad terfynol a phersonol iawn o'r daith a wnaed. Mae ymgysylltu â myfyrio yn galluogi cyfranogwyr i gysylltu eu profiadau â'u twf fel ymarferydd gweithredu cynaliadwy, ar y lefelau rhyngbersonol a rhyngbersonol. Mae dysgwr myfyriol yn ddysgwr wedi'i rymuso.

Rydyn ni'n annog dysgwyr i ddod yn addysgwyr, gan rannu gydag eraill yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu a chyda hynny gyfrannu at greu cymunedau ymarfer ffyniannus.

11-03.png

Cam 4: Myfyrio

982518_366119.jpeg
Assets-05.png

"Llawer o syniadau y gallaf nawr eu defnyddio yn fy ngwaith beunyddiol."

Assets-10.png
Assets-05.png

"Rwyf wedi caffael technegau i ganoli fy hun a thawelu fy hun, ac rwy'n siŵr y byddaf yn eu defnyddio"

"Rhywfaint o gyngor a thechnegau meddylgar ac ymarferol iawn y gellir eu gweithredu'n hawdd yn fy mywyd a'm trefn feunyddiol."

09-15.png

Connecting with Place:  We immerse ourselves in the systems of Lawrenny through a guided natural systems-walk and foraging experience, making the connection between our needs and that of the non-human world. 

How do I learn from my experience?

Shaun will guide you to transform the knowledge, awareness and insights from the previous session into day-to-day practice.

What needs to change for me to be well? 

You will work with Shaun to cultivate a deeper sense of what ‘Being Well’ means to you. You will dive into the multiple dimensions of well-being, get clear sense of what it means to us individually and collectively, and develop practical ways to cultivate well-being in the rhythm of your daily lives.

A Lunch like no other: We gather to experience a meal foraged from the lands and estuary surrounding Lawrenny. An opportunity to connect with both the local eco-system and our fellow Companions. 

Electives: Personalise your learning journey by joining one of a range of engaging and practical workshops linked to the Core 4.

02_11.png

Reflection: It is important to take a pause and to take stock. We invite you to choose a spot, to reflect and record your thoughts in your bespoke Companions Journal. 

The Power of Storytelling: Let Phil take you on a powerful narrative journey into the art and practice of storytelling. Inspired by folk tales that connect the human and non-human worlds you will be invited to co-create you own powerful stories reflecting your journey; past, present and future.

Camp food and Camp fires: Time to settle down to some great organic and local food,  chat, and enjoy the camp fire. Perhaps indulge in some star gazing or bat watching. 

Cam 2: Archwilio

Earl Morning Well-being Practice: Optional 'early-risers' well-being session, taking in the peace, tranquility, and views across the Cleddau estuary. 

Journey Mapping: Following a hearty camp fire breakfast we invite you to reflect on your journey so far and share where you hope