top of page
04_01.png

Pencampwyr Cymbrogi

Mae amseroedd eithriadol yn mynnu pobl eithriadol.

Rydym yn griw cydweithredol o feddylwyr a gweithredwyr o ystod eang o feysydd: cynaliadwyedd, lles, y celfyddydau creadigol, gweithredu cydweithredol ac addysg; rydym yn gweithio gydag arweinwyr meddwl sydd â'r angerdd a'r weledigaeth i hyrwyddo ein hachos.

Rydyn ni'n eu galw'n Hyrwyddwyr.

08-11.png
04_02.png
07_01.png

Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol

Dr-Verity-Jones.jpg

Verity Jones

Dyfodol Arweiniol, Cynaliadwy a Chylchol

Mae Verity yn gynghorydd addysg i'r Global Goals Center a'r elusen gynaliadwy ryngwladol Fashion Revolution. Hi yw Cyfarwyddwr Bristol Achieve, gan gefnogi dysgwyr difreintiedig yn y ddinas, Ymddiriedolwr Canolfan Bioleg a Meddygaeth Darwin ac ymgynghorydd Saesneg Cynradd i Wasg Prifysgol Rhydychen. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddyfodol cynaliadwy.

04_10.png

Harri Wavell

Hwylusydd

Mae Harri yn Rheolwr Ysgolion a Cholegau yn Sefydliad Ellen MacArthur. Mae ei ffocws ar ddatblygu cwricwlwm a meithrin gallu, ymchwilio i ddeunyddiau addysgu a dysgu a'u datblygu. Dechreuodd Harri ei yrfa yn dysgu Saesneg yn y DU ac yn rhyngwladol.

04_13.png

Rachel Goude

Hwylusydd

Gydag MSc mewn Datblygu Cynaliadwy, sy'n arbenigo mewn dietau cynaliadwy ac amaethyddiaeth, mae Rachel yn cyfrannu at ein cynnig Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Abertawe, mae hi'n dal arfordir De Cymru yn agos at ei chalon. Mae ei phrofiad addysgeg yn ymestyn i'w chyfnod fel athrawes Saesneg y Cyngor Prydeinig yn Chile.

meet-shaun-brooking-movement-coach.jpg

Shaun Brooking

Arwain, Yn berchen ar eich lles

Mae Shaun yn arbenigo mewn agwedd corff cyfan, person cyfan tuag at iechyd a lles. Gan dynnu ar 12 mlynedd o hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad mewn hyfforddi symudiadau, adsefydlu anafiadau a dysgu corfforedig, mae Shaun yn gweithio fel Hyfforddwr Symud a Hwylusydd Somatic. Mae'n ailddiffinio lles y tu hwnt i'r corfforol, i gynnwys lles meddyliol, emosiynol a chysylltiedig, gan helpu cleientiaid i wneud y cysylltiad hanfodol rhwng y meddwl a'r corff. Wrth wneud hynny mae'n eu grymuso i fod yn gyfrifol am eu teithiau lles eu hunain.

Geoff-Cresswell.jpg

Geoff Cresswell

Hwylusydd

Cyn-Bennaeth, arolygydd OFSTED ac Estyn, Geoff yw Cyfarwyddwr rhaglen lwyddiannus Introteach / Cyfle Dysgu, sy'n canolbwyntio ar les arweinwyr ysgol. Mae'n cael ei ysgogi gan ddefnyddio ei wybodaeth a'i brofiad ym maes rheoli newid i arfogi a chefnogi cenedlaethau presennol a'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ysgolion; sydd yn ei dro, yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau disgyblion, staff a chymuned yr ysgol.

Yn berchen ar eich lles

05_06.png
03_01.png
04_16.png

Al Brunker

Arwain, Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

Mae Al yn hyfforddwr, bardd perfformio a chyfreithiwr sy'n gwella. Al Brunker yw sylfaenydd Let's Do This, gan gynnal cyrsiau hyfforddi mewn meddwl yn greadigol ar gyfer ystod o gleientiaid trydydd sector a chorfforaethol. Am dros 20 mlynedd, mae Al wedi gweithio gydag elusennau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog ac YMCA, ac wedi cyflwyno gweithdai cyfathrebu i fyfyrwyr mewn dros 200 o ysgolion uwchradd y wladwriaeth.

04_20.png

Phil Okwedy

Prif Storïwr

Mae Phil yn adrodd straeon i unrhyw un sy'n barod i wrando. Mae'n adrodd straeon sy'n dod o gyfoeth traddodiad llafar y byd. Ar ôl bod yn athro, mae Phil yn deall bod adrodd straeon yn offeryn pwerus ar gyfer codi safonau mewn llythrennedd yn ogystal â chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd emosiynol mewn pobl ifanc. Yn 2010 daeth Phil yn hyfforddai prosiect MYTHOS-Grundtvig, partneriaeth o 5 gŵyl adrodd straeon rhyngwladol sy'n darparu ac yn cyfnewid hyfforddiant ar dechnegau a dulliau adrodd straeon. Mae bellach yn defnyddio'r profiad hwn i ddarparu hyfforddiant i'r rhai sydd am ddod yn storïwyr.

04_24.png

Andy Penaluna

Cynghorydd

Mae Andy yn Athro Emeritws Entrepreneuriaeth Greadigol. Arweinydd meddwl rhyngwladol ar greadigrwydd mewn addysg. Yn gynghorydd i Gynulliad Cymru a Llywodraethau Prydain, mae hefyd wedi cynghori'r Cenhedloedd Unedig, y Comisiwn Ewropeaidd a'r OECD ar arloesi a dylunio'r cwricwlwm. Arweiniodd ddatblygiad cwricwlwm ysgolion integredig cyntaf y byd ar gyfer arloesi ac entrepreneuriaeth ym Macedonia. Mae ei waith wedi ennill Gwobr Queens iddo am Hyrwyddo Menter a gwobr Addysgwr Menter y Flwyddyn Sefydliad Entrepreneuriaid yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

05_13.png

Gweithredu Cydweithredol

04_40.png

Rob Gratton

Camau Arweiniol, Cydweithredol

Mae Rob yn addysgwr profiadol gyda dros ddegawd yn gweithio fel athro, arweinydd ysgol, hyfforddwr athrawon ac ymchwilydd gyda Sefydliad Addysg UCL. Maes arbenigedd Rob yw Gweithgaredd Cydweithredol, sut y gall y ddau ohonom harneisio pŵer cydweithredu trwy wella ein gallu cynhenid a'n gallu i gydweithredu a sut y gallwn gydweithredu ag eraill yn fwy effeithiol yn ymarferol. Mae Rob wedi cefnogi nifer o sefydliadau yn rhyngwladol i wella eu harferion o gydweithredu ac wedi chwarae rhan sylfaenol wrth sefydlu Academi UCL, ysgol a noddir gan Brifysgol yng Ngogledd Llundain a ddiffinnir gan arfer Dysgu Grŵp Cydweithredol.

11-05.png

Cydweithredwyr Cymbrogi

04_01.png

Y tu hwnt i'n rhwydwaith o Hyrwyddwyr rydym yn gweithio gyda grŵp eang o bobl a sefydliadau sy'n rhannu ein gweledigaeth a'n gwerthoedd ac yn gwneud gwaith gwych yn eu rhinwedd eu hunain.

11_01.png
bottom of page